Vrijwillige ouderbijdrage


Uit deze ouderbijdrage worden feesten, de sportdag en de schoolreis betaald. De bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt € 60,00. 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld. Wanneer een kind later in het jaar op school komt, wordt de verschuldigde ouderbijdrage naar rato verrekend.
Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. U kunt hierover contact opnemen met Patricia van der Toorn.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage! Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. 
 
Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL 09 RABO 0375951911 ten name van oudervereniging obs De Vliegerdt.