Schoolplan 2023-2027


Het Schoolplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het bestuursbeleid zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023 van EduMare en de regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Schoolplan is in eerste instantie bedoeld om voor onszelf houvast te bieden in het formuleren van en vasthouden aan beleidskeuzes. Wij hopen hiermee een instrument te hebben waarmee we de kwaliteit van het onderwijs op onze school kunnen verbeteren.
 
Dit schoolplan is gebaseerd op een aantal andere beleidsdocumenten. Onderdelen van deze beleidsdocumenten zijn in dit schoolplan opgenomen. Deze beleidsdocumenten liggen bij EduMare en/of op school ter inzage.
 
Een aantal van deze beleidsdocumenten:
Het Strategisch beleidsplan EduMare 2023-2027;
Het Formatieplan EduMare;
Het EduMare IPBplan;
De Functiebouwwerk van EduMare ;
Het EduMare ARBO- en Veiligheidsplan;
Het EduMare Verzuimbeleidsplan;
Het EduMare Jaarverslag;
Het Schoolondersteuningsprofiel;
Het Jaarplan;
De Schoolgids;
Het Jaarverslag;
De Jaar- en toetsplanner
Het Sponsorbeleidsplan;
Het Activiteitenplan (de urentabel);
Het Jaarverslag van de medezeggenschapsraad;
De Klachtenprocedure;
Het Inspectieverslag;
Het document Burgerschap;
Werken met kwaliteit (WMKpo).
 
Alle beleidsdocumenten zijn actueel, dat wil zeggen: er wordt actief mee gewerkt en de documenten zijn nooit ouder dan vier jaar. Bovendien worden de beleidsplannen jaarlijks tijdens vergaderingen besproken en daarna geactualiseerd. De beleidsplannen zijn geschreven om een doorgaande lijn op alle gebieden te borgen en bewaken.
Het Schoolplan sluit aan op het voorliggende schoolplan 2019-2023
 
 
Download hier het plan als PDF