Peilingen


Ouder tevredenheidspeiling 2023 (OTP)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,41. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 78%: 38 van de 49 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten en krijgt de school een goed beeld van de kwaliteit.

We kunnen concluderen dat ouders tevreden zijn over de school. Vrijwel alle scores zitten boven de benchmark en alle scores zijn gegroeid ten opzichte van de vorige peiling. Iets om trots op te zijn.
 
Op de vragen De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school; De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school; De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren en op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten scoren we laag, maar wel hoger dan de gemiddelde scholen van Nederland.
 
In het nieuwe schooljaar gaan we starten met een klankbordgroep, waar er door de directeur navraag wordt gedaan over actuele thema's.
 
Download de ouder peiling

 

Leerling tevredenheidspeiling 2023 (LTP)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,1. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 96%: 23 van de 24 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De kinderen brengen duidelijk naar voren dat ze zich minder betrokken voelen bij hun eigen leerproces. Bij navraag bij de leerlingenraad blijkt dat zij van mening zijn dat de leerkracht beter op de hoogte is van wat ze moeten leren dan dat ze dat zelf kunnen beoordelen. 

De leerlingen willen meer aandacht voor tekenen, crea en muziek op school. Dit begrijpen we, daar we na covid veel aandacht besteed hebben aan de kernvakken taal en rekenen. Het komend schooljaar starten we dan ook met speciale muzieklessen georganiseerd door juf Mieke.

Download de leerling peiling
 

Personeel tevredenheidspeiling 2023 (PPT)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,75. Daarmee scoort de school goed. De vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de
 
We scoren uitmuntend als het gaat om schoolklimaat, opbrengsten, incidenten en pedagogisch handelen. Verder zijn alle scores hoger dan de benchmark en hoger dan de vorige peiling.
 
Download de personeels peiling
 

 

Sociale veiligheidspeiling 2023 

Ook peilen we hoe men denkt over de sociale veiligheid. We meten dit bij leerlingen jaarlijks en bij ouders en personeel één maal per twee jaar. Afgelopen schooljaar hebben we deze peiling bij de leerlingen afgenomen. Hieronder is deze te downloaden. 

Sociale veiligheid leerlingen